nyhet

Når taushetsplikten må settes til side
Av May-Britt A. Tenold
Publisert 20.april 2017

Bekymringsmeldinger

Du som jobber i barnehage kan havne i situasjoner med mistanke om at barn har en vanskelig hjemmesituasjon. I slike situasjoner settes taushetsplikten til side, og du har plikt til å melde fra. Barne.- og likestillingsdepartementet har laget en fin veileder som hjelper barnehageansatte å forholde seg til slike situasjoner.


Private barnehager kommer ikke inn under arkivloven, noe som medfører plikt til å slette alle opplysninger etter at barn har sluttet. Da blir det særlig viktig å melde på bekymring, og samarbeide med de rette instansene i kommunen. Da blir nemlig informasjon som du mistenker kan bli viktig på et senere tidspunkt, ivaretatt.


Du som har StyrerAssistenten
-finner det du trenger i HMS kapittel 10. Her har du mange linker og nyttig informasjon som vil gjøre dette vanskelige temaet litt greiere å forholde seg til. Del gjerne disse ressursene med dine kolleger, slik at dere er godt rustet om en situasjon skulle oppstå i deres barnehage. Skjema for bekymringsmelding finner du i kapittel 10.7.


Sikkerhet og beredskap

Vær føre var. Ha gode rutiner for sikkerhet og beredskap klare! Noen viktige eksempler:

  • Rutine ved mistanke om vold eller overgrep i eller utenfor barnehagen
  • Logg ved bekymring for barn 
  • Rutine for mediehåndtering
  • Rutine for krisehåndtering
  • Stellerutiner

Du som har StyrerAssistenten
-har alt dette i Kapittel 5 Sikkerhet og beredskap. Beredskapsplan nr 5.2.6 og 5.2.7 er særlig relevant for dette temaet. Dokumentene ble revidert våren 2016 for å gi dere trygghet på at beredskapsbehov er ivaretatt. 

Ta gjerne en gjennomgang med de ansatte på dokument 5.4.6 Stellerutine. Denne er også fin å dele på med ansatte på eBarnehage eller personalweb, og henge opp på stellerommet. Husk også at dere som har Personal og eBarnehage kan dele pedagogiske dokumenter gjennom arkivet. Dette kan være for eksempel dokumenter som omhandler barns medvirkning (temahefte)


Nyansettelser

I tillegg til arbeidsavtale, generelle regler og stillingsbeskrivelse, bør en følge disse viktige rutinene ved nyansettelse:
  • Politiattest skal leveres, og makuleres
  • Taushetserklæring/opplysningsplikt skal gjennomgås og signeres
  • Dokument om opplysninger til personalarkivet gjennomgås
  • Sjekkliste ved nyansettelse gjennomgås

Du som har StyrerAssistenten
Når det gjelder rutiner ved nyansettelse finner dere alt dere trenger i Personal under Rekruttering kapittel 2. Hvis du ikke har Personal, finner du likevel mye i StyrerAssistentens HMS under kapittel 9. Vi anbefaler å sjekke at alle ansatte har gjennomgått opplysningene som er listet over, deretter samle informasjonen i ansattes mappe i StyrerAssistenten
Avtaler og utvalgte dokumenter kan deles fra StyrerAssistenten til de ansattes PersonalWeb side, slik at de ansatte er trygge på hva som gjelder. Dette er også ihht personvern og sikkerhet i barnehagen (se dok 14.1.2) 

Vi deler gjerne et utdrag fra forordet i En god barndom varer livet ut - tiltaksplanen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), utarbeidet av Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet. 


Bekjempelse av vold og seksuelle overgrep er ikke en privatsak. Alle som møter barn og ungdom i sitt daglige virke, må våge å stille vanskelige spørsmål, og lytte til historiene som kommer fram. I disse møtene er kunnskap viktig, til å se og fange opp når barn og unge kan ha vært utsatt for vold og overgrep. Kompetansen i flere sektorer skal heves, og kriminelle handlinger skal straffeforfølges.


Vi må følge opp og vise handlekraft. Vi har alle en plikt til å handle når det er grunn til å tro at et barn eller en ungdom er utsatt. Ledere og enkeltpersoner i virksomheter som tilbyr offentlige tjenester har et særlig ansvar. Det er også viktig at personer i barnas sosiale nettverk handler ved mistanke om vold og seksuelle overgrep. Alle kan gjøre en forskjell i utsatte barn og ungdoms liv. Det finnes ingen unnskyldning for å se en annen vei.


Ta gjerne en telefon til oss om dere har spørsmål, vi er her for å hjelpe dere.

 
Vi bruker cookies for å måle trafikk og forbedre brukeropplevelsen på nettsiden